Algemene Voorwaarden Draadboom

Door het betreden van de evenementenlocatie gaat de bezoeker akkoord met deze voorwaarden.

 

Toegangscontrole/beleid:

 1. Minimumleeftijd 18 jaar
 2. Legitimatie is verplicht! Bezoekers kunnen gevraagd worden deze te tonen. Het niet kunnen tonen van een legitimatie heeft tot gevolg, dat u de toegang kan worden ontzegd.
 3. Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 4. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling: huisdieren, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (soft/hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en andere gevaarlijke voorwerpen.
 5. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.
 6. Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.
 7. Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.
 8. Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 9. Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 10. De toegang kan geweigerd worden of u kunt van het terrein verwijderd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de organisatie.

 

Algemeen gedrag:

 1. De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de stichting/de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.
 2. Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 3. Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 4. Het is verboden alcohol onder de 18 jaar te nuttigen.

 

Verwijdering:

 1. Eenieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huisreglement bepaalde, kan door medewerkers, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de evenementenlocatie worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) de evenementenlocatie worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.

Intellectueel eigendom:

 1. Medewerkers en crew van Stichting Draadboom hebben het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op beeld- en geluidsdragers.

2. De door de medewerkers en crew van Stichting Draadboom gemaakte opnames mogen worden geopenbaard en verveelvoudigd via onder andere maar niet uitsluitend draadboom.nl, Youtube, Instagram en Facebook zonder dat er enige vergoeding, in welke vorm dan ook, is verschuldigd aan de betreffende bezoekers van het evenement.

3. De bezoeker geeft medewerkers en crew van Stichting Draadboom toestemming voor het maken van de voornoemde beeld- en geluidsopnames.

4. De bezoeker vrijwaart medewerkers en crew van Stichting Draadboom voor eventuele aanspraken van welke aard dan ook of uit welke hoofde dan ook, verband houdende met het maken van de beeld- en geluidsopnames, waaronder maar niet beperkt tot (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms- en portretrechten en privacyrechten.

5. het is bezoekers van het evenement niet toegestaan om (semi)professionele fotoapparatuur mee te nemen, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie

Vrijwaring:

Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit alles in de meest brede zin van het woord

 

Aansprakelijkheid:

 1. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade en/of diefstal c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade en/of diefstal c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.